Boże Ciało

Tematyka pieśni VIII Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych „Skosztujcie  zobaczcie!” jest związana z Uroczystością Bożego Ciała.

Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: „To jest Ciało moje … To jest krew moja” (Mk 14,22.24).
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż „sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy… W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus.” (KKK 1374).

Boże Ciało – potoczna nazwa Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (łac. Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi) jest to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu o charakterze dziękczynnym i radosnym. W Polsce obchodzimy ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, 60 dni po Wielkanocy. Wspominamy wtedy Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.
Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Pod jej wpływem biskup Robert z Thourotte ustanowił w 1246 r. uroczystość dla diecezji Liège. W 1252 r. została ona rozszerzona na Niemcy. W 1263 r. miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w rękach księdza zaczęła krwawić. W 1264 r. papież Urban IV ustanowił tę uroczystość dla całego Kościoła. Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla nie została ogłoszona, a tym samym uroczystość nie została ustanowiona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII, który w 1317 r. wprowadził do kalendarza liturgicznego Święto Najświętszego Ciała Chrystusa (stąd potoczna nazwa Boże Ciało). W 1849 roku papież Pius IX ustanowił Święto Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa (Festum Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi), które było obchodzone najpierw w pierwszą niedzielę lipca, a od 1933 – 1 lipca. Reforma liturgiczna Pawła VI z roku 1969 r. połączyła oba święta.

Z Bożym Ciałem związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest obchodzona zaraz po oktawie Bożego Ciała, czyli w piątek osiem dni po Bożym Ciele.

W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 r. na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. Ołtarze są ustawione pod gołym niebem. Są one przyozdabiane kwiatami i zielonymi drzewkami – najczęściej brzózkami. Procesje z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy są odwołaniem do czterech ewangelii. Wierni tego dnia dekorują również ulice i domy. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy, a także śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu.

monstrancja1Źródła:
Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Cia%C5%82a_i_Krwi_Chrystusa (dostęp 5 maja 2019)
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/boze-cialo-co-to-za-swieto-i-dlaczego-je-obchodzimy/59b7y9j (dostęp 5 maja 2019)
https://m.deon.pl/161/art,2600,dlaczego-swietujemy-boze-cialo.html  (dostęp 5 maja 2019)

Regulamin V Festiwalu

REGULAMIN
V Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych „Matko Boża Różańcowa!”

I. ORGANIZATORZY FESTIWALU
Organizator:
Centrum Jana Pawła II w Lublinie
Współorganizatorzy:
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
Akcja Katolicka przy Parafii.

II. RADA ARTYSTYCZNA
Barbara Pazur – Dyrektor Artystyczny oraz Przewodniczący Rady
Agata Szlązak – członek Rady Artystycznej
Stanisław Diwiszek – członek Rady Artystycznej

III. ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU
1. Popularyzacja polskiej i obcej twórczości chóralnej związanej z różnymi okresami Roku Liturgicznego, a celem V Festiwalu jest popularyzacja twórczości chóralnej związanej z tematyką nabożeństw różańcowych, czyli zbiorowej modlitwy poświęconej Maryi odprawianej zwykle w październiku.
2. Upowszechnianie wśród mieszkańców województwa lubelskiego muzyki chóralnej i wartościowych artystycznie utworów religijnych.
3. Konfrontacja i doskonalenie poziomu artystycznego parafialnych chórów regionu lubelskiego.
4. Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zespołami chóralnymi.
5. Doskonalenie warsztatu technicznego dyrygentów chórów parafialnych.
6. Integracja społeczności chóralnej województwa lubelskiego.
7. Festiwal nie ma charakteru konkursu.

IV. MIEJSCE
Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 20

V. TERMIN
16-30 października 2016 r.
Prezentacje chórów parafialnych odbędą się 20, 21, 22, 23 października 2016 (oprawa muzyczna nabożeństwa różańcowego, Msza Św. oraz koncert pieśni maryjnych).

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Prezentacjach mogą brać udział wyłącznie chóry parafialne lub istniejące przy parafiach regionu lubelskiego oraz zaproszone chóry parafialne spoza regionu,
2. Każdy chór przesyła na adres artystyczny@festiwalchorow.pl wykaz swojego repertuaru pieśni maryjnych oraz nawiązujących do tematyki tajemnic różańcowych, a także propozycje oprawy muzycznej części stałych Mszy Św.
3. Spośród nadesłanych propozycji repertuarowych Rada Artystyczna wybierze utwory do wykonania przez dane chóry przy oprawie poszczególnych nabożeństw różańcowych, do oprawy muzycznej Mszy Świętej oraz do koncertu pieśni maryjnych.
a. Tajemnice światła 20 października 2016 (czwartek)
b. Tajemnice bolesne 21 października 2016 (piątek)
c. Tajemnice radosne 22 października 2016 (sobota)
d. Tajemnice chwalebne 23 października 2016 (niedziela)
Przy braku zgłoszeń na któryś termin, pozostawimy terminy, które pasują chórom i dyrygentom.
4. Zaleca się, aby każdy chór przygotował także jeden lub dwa z podanych utworów do wspólnego wykonania:
a. Marcin Obuchowski – Ave Maria 1
b. Marcin Obuchowski – Ave Maria 2
5. Nuty wskazanych utworów zostaną dostarczone mailowo dyrygentom chętnych zespołów wraz z szablonami kart uczestnictwa.
6. Liczba chórów uczestniczących w Festiwalu jest ograniczona. O uczestnictwie chóru w Festiwalu zadecyduje Rada Artystyczna według kolejności zgłoszeń i przysłanego repertuaru.
7. Organizatorzy nie pobierają opłaty od zespołów chóralnych za uczestnictwo w Festiwalu.
8. Każdy zespół przyjeżdża na Festiwal na własny koszt.
9. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich zespołów po występie.
10. Każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji wykonań dla celów dokumentalnych. W zależności od środków finansowych nagrania i zdjęcia zostaną udostępnione dyrygentom.

VII. TERMINARZ DZIAŁAŃ
1. Do 15 kwietnia 2016 – przyjmowanie na adres artystyczny@festiwalchorow.pl zgłoszeń uczestnictwa.
2. Do 25 kwietnia 2016 – wysłanie chętnym chórom nut utworów do wspólnego wykonania oraz szablonów karty zgłoszenia.
3. Do 30 maja 2016 – przyjmowanie kart zgłoszenia od chórów.
4. Do 30 czerwca 2016 – wysyłanie dyrygentom informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu.
5. Do 30 sierpnia 2016 – przyjmowanie aktualnych zdjęć chórów oraz krótkich notatek o chórze i dyrygencie.
6. Do 15 września 2016 – wysłanie zakwalifikowanym chórom szczegółowego programu Festiwalu.